/ Euroopa Nõukogu (CLRAE)

Kes on Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi noordelegaat?

Olen Henrik Harjus ning õpin hetkel Miina Härma Gümnaasiumis. Mind on alati poliitika huvitanud, mistõttu üritan ma olla kodanikuühiskonna aktiivne liige ja sellega ma vabal ajal ka tegelen. Olles Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi noordelegaat, lähevad mulle loomulikult korda kohaliku tasandi väljakutsed, mistõttu olen ka Tartu Linna Noortevolikogu liige. Lisaks sellele on minu suureks huvialaks ka ajakirjandus. Ma väärtustan väga kõrgelt kvaliteetset ajakirjandust ja inimeste õigust kvaliteetsele informatsioonile. Seetõttu olen ma ka oma koolilehe Tabula Rasa peatoimetaja.

Millega Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaat tegeleb?

Koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikide noordelegaadiga osaleme märtsis ja oktoobris Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste kongressi plenaaristungil, kus meie peamine eesmärk on esindada just noorte huve. Kongress arutleb ja avaldab arvamust küsimuste üle, millel on poliitiline tähtsus kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele – noordelegaadina on tähtis, et antud protsessis ei jääks märkamata just noorte huvid ja soovid. Iga eluvaldkond, olgu selleks transport, tööhõive, kultuur, haridus, meeste- ja naistevaheline võrdsus, puudutab ka nooremat põlvkonda. Plenaaristungite vahelisel ajal on meie ülesandeks edendada noorte poliitilist aktiivsust ning arendada nende teadmisi demokraatia toimimisest.

Mis motiveeris Henrikut Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaadiks kandideerima?

Arvan, et noortele läheb diplomaatia ja poliitika tegelikult väga korda. Erinevates noorte osalust ja aktiivsust edendavates projektides osaledes olen täheldanud, et pea kõigil noortel on oma nägemus sellest, milline võiks tulevik välja näha. Probleem on selles, et võimalusi oma arvamuse väljendamiseks on vähe ning neist ei teata, mistõttu jääb noorte hääl, eriti Euroopa tasandil, tihti kuulmata. See pole hea ei noortele ega demokraatiale üldisemalt, sest oluline osa ühiskonnast jääb otsustusprotsessist välja. Seetõttu ma ka CLRAE noordelegaadiks kandideerisin: ma tahan, et nii minu kui ka Eesti noorte arvamused üleüldisemalt oleksid erinevatel otsustustasanditel rohkem arvesse võetud.

Millised on Henriku peamised eesmärgid, mida ta soovib noordelegaadi mandaadi ajal ära teha?

Ma soovin, et noored saaksid paremini aru, mida teeb riik ning kohalik omavalitsus nende heaks ning miks on oluline, et me kõik osaleksime otsuste tegemises. Näen, et palju on teadmatust, kui palju meie kohaliku omavalitsuse otsused tegelikud nende elukeskkonda mõjutavad. Teadmatus ja erinevate huvigruppide mitteosalemine viib aga tihti ebasobivate otsuste tegemiseni. Oma mandaadi käigus plaanin läbi viia ka noori kaasava projekti, mis aitab kaasa noorte teadmistele ühiskonna toimimisest.

CLRAE noordelegaadi info, olulisemad sündmused ja teemavaldkonnad:

CLRAE delegaadina on ainult loogiline, et mulle on südamelähedased just kohaliku tasandi probleemid. Kõige enam on minu jaoks oluline piirkondlik ebavõrdsus ning sellest lähtuv linnastumine ja maapiirkondade kahanemine. Lisaks sellele läheb mulle korda ka Venemaa poolt algatatud sõda Ukraina vastu. Võib küsida, et kuidas see on seotud CLRAE-ga, kuid tegelikult saavad kohalikud omavalitsused teha Ukraina jaoks palju. Näiteks aitavad KOV-id koostöös riigiga Ukraina sõjapõgenikele elukohta muretseda, tööd leida, lapsed kooli panna ja palju enamat. Viimaks tooksin välja ka õiglase ülemineku roheenergiale. Kliimakriis on mulle kui noorele väga oluline, kuid roheenergiale üleminek toimib ainult juhul, kui me ei jäta unarusse piirkondi, kes on siiamaani kogu oma majanduse ehitanud üles põlevkivile või muudele traditsioonilisematele energiaallikatele.

Võta noordelegaadiga ühendust:

harjus.henrik@gmail.com

Rohkem infot programmi kohta: https://www.coe.int/en/web/congress/youth-delegates

Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaati koordineerib Eestis Linnade ja Valdade Liit.