/ Infonurk / Noorteühendused / Mõju mõõtmine – mis see on ja miks seda teha?

Noorteühendused teevad agaralt tööd, et luua noortele arengu- ja huvitegevusi ning rääkida kaasa noortepoliitikas. Kuid kuidas teab organisatsioon, et tema tegevused loovad lisaväärtust ja on noortele kasulikud? Sellele ei ole kindlasti ühte lihtsat vastust ja erinevate organisatsioonide hindamiseks ei saa kasutada sama malli. Selleks, et saada aru, miks on vaja organisatsioonide mõju hindamist, tehti uuring viie Baltikumis tegutseva organisatsiooni ühisprojekti “BALTIC : YOUTH : IMPACT” raames. Uuringu eesmärgiks seati ülevaate saamine sellest, kas ja kuidas noorteühendused ning sotsiaalsed ettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus oma mõju hindavad. Lisaks toodi ka erinevatest organisatsioonidest näiteid ja anti nõu, kuidas tõhusamalt mõju hinnata.

Mis tähendab mõju ning mis on selle positiivsed ja negatiivsed mõjud?

Organisatsioonide mõju tähendab üksikisikutele, rühmadele või ümbritsevale keskkonnale suunatud tegevuste tõhususe ja mõju hindamine. Organisatsioonide mõju saab hinnata kas positiivse või negatiivsena. Positiivse mõju all peetakse silmas kavatsetud tulemusi, mis on kirja pandud nende strateegias, aga ka näiteks noorte saadud planeerimata kõrvalised lisaväärtused ja -oskused. Negatiivsed mõjud võivad esile tulla just siis, kui organisatsioonide tegevused on puudulikud või ei ole lõpuni läbi mõeldud. See kajastub noorte rahulolematuses saadud kogemustes, mida nad peavad kas halvaks ja igavaks või millest nad ei saanud midagi õppida. 

Erinevate edukate mõju mõõtvate organisatsioonide näited

Lätis toodi üheks näiteks Global Shapers Riga HUB, kes tegutsevad sotsiaalse mõju mõõtmise kavandamisega strateegiliselt. Mõju hindamiseks kasutavad nad kolme sammu: pikaajalise mõju hindamine, keskmise pikkusega eesmärkide seadmine ja lühiajalise mõju hindamine. Selline mõõtmise struktureerimine aitab kindlaks teha, mis tegevused on kõige olulisemad ja keskenduda projektidele, mis annavad rohkem lisaväärtust ja on mõjukad. Lisaks kuna mõõtmine aitab tööd rohkem struktureerida, siis on kergem näha projekti algust, lõppu ja töötaja tegevuse mõju ning see motiveerib inimest rohkem vaeva nägema. 

Organisatsioon Läti 4H mõõdab oma mõju siis, kui nad teavad, et saaksid midagi veelgi paremini teha. Ühe mõju mõõtmise viisina korraldavad nad Noortefoorumit, kus noored  saavad esitada projekte, millest nad on aasta jooksul osa võtnud. Sellel üritusel saadakse ülevaade palju projekte on noored algatanud, nendest osa võtnud ja lõpuni viinud kui ka mida nad projektidest õppisid. Teiseks annab 4H välja ka aunimetust “Let’s grow!” välja noortele, kes on olnud aktiivsed üle viie aasta ja on saanud vähemalt viis sertifikaati. Sellel üritusel on organisatsioonil võimalik hinnata, kuidas nad on pikaajaliselt noortele mõjunud ja mis on aastate jooksul omandatud. 

Eestis saab hea tegevuste mõõtmise hindajateks välja tuua Erasmus Student Network (ESN) Estonia. nemad kasutavad mõju hindamiseks lihtsat andmete kogumise meetodit. Kui rahvusvaheline tudeng läheb kooli külalistundi andma, saab ta kaasa nimekirja kohustuslikest tegevustest, mille peavad välisvahetuse ajal täitma. Tudeng peab märkima üles mitu õpilast oli tunnis, tunni lõpus andma õpilastele küsimustiku, kus nad saavad kajastada tunnist jäänud üldist muljet ning lõpus teha pilt, mida organisatsioon saab oma sotsiaalmeedias kasutada. Lisaks küsiti projektile tagasisidet ka tudengitelt, õpetajatelt, koordinaatoritelt ja rahastajatelt, et oleks võimalik projekti edasi arendada. Läbi sellise tegevuse sai ESN Estonia koguda statistikat, mille kaudu hinnata oma mõju. 

Teine hea näide oleks Youth For Understanding Estonia (YFU Eesti), kus küsitakse osalenud tudengitelt tagasisidet vahetusaasta kohta ja kuidas nad on rahul YFU Eesti tugitegevustega. Saadud tulemuste kaudu on neil võimalik kohandada ja arendada oma tegevusi. Lisaks küsitakse ka kommentaare ja iseloomustusi (mille kaudu eeldatakse, et kui neid jagatakse oldi ka programmiga rahul) ning viivad kord aastas läbi ka rahulolu küsimustikku. Läbi mõjuaruande koostamise saab YFU Eesti näidata oma mõju rahastajatele ja annetajatele. 

Miks osad organisatsioonid ei mõõda oma mõju ja kuidas neid motiveerida seda tegema?

Organisatsioonid toovad välja, et tuleks teha teavitustööd mõju mõõtmise tähtsusest ja väärtusest organisatsioonile endale kui ka mõõtmise headest praktikatest ning tööriistadest. Mõõtmist rakendavad organisatsioonid tunnevad, et neil oleks vaja laialdasemaid teadmisi mõõtmisest veelgi tõhusama ja järjepideva hindamise läbiviimiseks ning organisatsioonid, kes ei mõõda, ei oska kuskilt info puuduse tõttu alustada. Kuna igal organisatsioonil on omad eripärad, siis soovitakse abi mõõdikute kohandamisega ja paika panemisega just nende erisusi arvestades. Organisatsioonid arvasid, et parim viis, kuidas andmete omavahelise sidumise meetodite ja viiside puuduse probleemi leevendada, on korraldada töötubasid ning õppeüritusi. Lisaks arvatakse, et kuna nad ei ole mõõtmist eelnevalt teinud, siis võiks abi pakkuda ka väline juhendaja, kes pakuks tuge tegevuste mõõtmise protsessis. 

Organisatsioonid, kes oma mõju mõõdavad ja hindavad, tõid välja mitmeid positiivseid külgi oma mõju hindamises. See aitab neil aru saada oma rollist ühiskonnas ja hoomata kas nende tegevused on eesmärgipärased. Lisaks peavad organisatsioonid mõju hindamist tähtsaks osaks praeguste ja tuleviku partnerite ning avalikkuse usalduse saavutamiseks, rahastajate ja toetajatele leidmiseks kui ka neile organisatsiooni töö olulisuse kuvamine. Hindamisest saadud tagasisidet analüüsides on võimalik aduda, mida oleks vaja teisiti või rohkem teha ja kuidas tehtud tegevused viivad püstitatud eesmärkide saavutamiseni. Ennekõike oleks hea meeles pidada, et tegevuste mõõtmise ja hindamise olulisus seisneb selles, et organisatsioonide tegevused avaldaksid positiivset mõju noortele ja et nad võtaksid aktiivselt osa noortepoliitikast. 

Tutvu täismahus uuringu ja parimate praktikatega siin: https://enl.ee/liikmed/moju-hindamine/ 

Kui mõju hindamise teema pakub sulle ja sinu organisatsioonile huvi, siis meil on sulle üks pakkumine. Nimelt toimub 23.-26. augustil Riias praktiline õppeseminar, mille eesmärk on aidata organisatsioonidel teha oma mõju mõõtmises samm edasi. Koolitus sobib nii neile, kes oma mõju juba teatud määral mõõdavad, kuid ka neile, kes mõju mõõtnud pole, kuid tunnevad selle vastu huvi. Osavõtt on tasuta ning kaetud on nii majutus, toitlustus kui bussipiletid Tallinnast Riiga ja tagasi. Osalema ootame vähemalt 18-aastaseid koroona vastu vaktsineeritud noori. Lisainfo saamiseks võta ühendust Triin Roosiga e-maili aadressil triin@enl.ee.

/ Loe ka